Remontanty (Hybrid Perpetual) – Rosa hybrida bifera